ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
про надання інформаційних послуг в мережі Інтернет

Цей документ (надалі - “Оферта”) є офіційною публічною пропозицією Фізичної-особи підприємця Целуйко Павла Леонідовича, ЄДР 3684806639, адреса: Україна, 03150, м.Київ, Печерський р-н, вул. Тютюнника, буд.58, кв. 2 (надалі - “Виконавець”), укласти Публічний договір (оферту) про надання інформаційних послуг в мережі Інтернет (надалі - “Договір”), адресовану необмеженому колу фізичний та юридичних осіб (надалі - “Замовник”), відповідно до наведених нижче умов. Цей Договір є публічним та регулюється відповідно положень статей 633 та 641 Цивільного кодексу України.

Детальний перелік інформаційних послуг, що є предметом цього Договору (надалі - “Послуги”) наведений на веб-сайті https://merge.academy/ (надалі - “Веб-сайт”).

Шляхом реєстрації на Веб-сайті та/або проведення успішної оплати Послуг шляхом використання онлайн платіжного засобу Замовник в повному обсязі приймає (акцептує) Оферту. Акцепт цієї Оферти означає, що Замовник повністю приймає усі умови, що містяться в Оферті в цілому (тобто в повному обсязі і без виключень) та, відповідно, усі умови (у тому числі - зобов’язання), що містяться в Договорі.

Договір вважається укладеним з моменту реєстрації на Веб-сайті та/або проведення успішної оплати Послуг шляхом використання онлайн платіжного засобу Замовником.

Тут та в подальшому Виконавець та Замовник іменуються разом «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. Відповідно до положень цього Договору Виконавець зобов’язується надати Послуги Замовнику, а Замовник - прийняти і оплатити Послуги.

1.2. Детальний перелік Послуг, їхня кількість, вартість, порядок, строки, способи та форми надання, а також розмір оплати, що має здійснити Замовник для їхнього отримання наведені на Веб-сайті.

1.3. Чинна редакція Договору наявна за посиланням https://merge.academy/terms, що одночасно є пропозицією (Офертою) Виконавця укласти Договір із Замовником.

1.4. Усі умови цього Договору є обов’язковими для Сторін. Перед початком реєстрації на Веб-сайті та/або проведення оплати Послуг шляхом використання онлайн платіжного засобу Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору.

1.5. Комунікація щодо виконання зобов’язань за Договором може відбуватися Сторонами фізично, шляхом електронного листування або телефонного зв’язку.

1.6. Укладаючи цей Договір Замовник надає свою згоду на отримання від Виконавця повідомлень, SMS та імейлів маркетингового, інформаційного чи іншого характеру. Виконавець надає технічну можливість Замовнику відмовитися від отримання повідомлень, SMS та імейлів.

  2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Відповідно до умов цього Договору Виконавець має такі права:

2.1.1. Самостійно визначати перелік Послуг, їхню кількість, вартість, порядок, строки, способи та форми надання, а також розмір оплати за їхнє надання, що публікується на Веб-сайті.

2.1.2. Виконавець залишає за собою право у будь-який момент змінювати будь-які положення цього Договору, а також змінювати (доповнювати, переміщати, змінювати, видаляти тощо) інформацію на Веб-сайті щодо порядку надання та/або обсягу Послуг (надалі - “Зміни”). Такі Зміни набирають чинності з моменту розміщення їх на Веб-сайті. У випадку, якщо Замовник не згоден з відповідними Змінами, він має право ініціювати (письмово або шляхом надсилання електронного листа на скриньку pavel@merge.rocks) розірвання Договору в односторонньому порядку протягом двох (2) днів з моменту публікації Змін на Веб-сайті. У такому випадку, оплаті підлягають Послуги, які були фактично надані Замовнику на дату такого розірвання. Якщо протягом двох (2) днів Замовник з моменту публікації Змін на Веб-сайті Замовник не ініціював розірвання Договору в односторонньому порядку, такі зміни вважаються прийнятими Замовником в повному обсязі.

2.1.3. У разі невиконання або неналежного виконання Замовником умов цього Договору вимагати усунення порушень.

2.1.3.1. Виконавець має право призупинити надання Послуг або повністю відмовити Замовникові у наданні Послуг шляхом одностороннього розірвання Договору у разі порушення Замовником умов цього Договору (в тому числі несвоєчасної оплати Послуг), а також встановлення спроби втручання в роботу Веб-сайту і доступних на ньому сервісів та матеріалів (або отримання до них доступу, в обхід інструкцій Виконавця). У випадку, якщо встановлені Виконавцем порушення Договору зі сторони Замовника за своїм змістом можуть бути усунені, Замовник зобов’язаний усунути такі порушення протягом трьох (3) днів з моменту їхнього настання. У випадку не усунення таких порушень протягом зазначеного строку Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку кошти, сплачені Замовником за Послуги, не повертаються, а також Замовник зобов’язаний відшкодувати всі завдані Виконавцю прямі та непрямі збитки через таке порушення.

2.1.4. Залучати до надання послуг за Договором третіх осіб без згоди Замовника.

2.1.5. Відмовити в укладенні Договору чи в наданні Послуг за Договором у випадку відсутності технічної можливості надання Замовнику Послуг.

2.1.6. Змінювати час та/або дні надання Послуг з розумних причин, попередньо повідомивши Замовника Послуг про такі зміни.

2.2. Відповідно до умов цього Договору Виконавець має такі обов’язки:

2.2.1. Виконавець зобов’язаний надавати Послуги відповідно до умов цього Договору.

2.2.2. Надати Замовнику відповідні технічні можливості для доступу до Послуг на Веб-сайті.

2.2.3. Приймати до розгляду пропозиції Замовника щодо покращення надання Послуг Виконавцем.

  3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Відповідно до умов цього Договору Замовник має такі права:

3.1.1. Замовник має право отримувати Послуги в обсязі та на умовах, встановлених Договором, за умови повного виконання власних обов’язків відповідно до умов Договору.

3.1.2. Замовник має право виключно особисто використовувати всі інформаційні матеріали, які були надані Замовнику в результаті надання Послуг за цим Договором.

3.1.3. Замовник має право в будь-який час отримати інформацію про здійсненні ним платежі.

3.1.4. Звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення надання Послуг Виконавцем.

3.1.5. Ознайомлюватись з програмою надання Послуг.

3.2. Відповідно до умов цього Договору Замовник має такі обов’язки:

3.2.1. Замовник зобов’язаний своєчасно та у повному обсязі оплатити Послуги та виконувати всі інші обов’язки за цим Договором.

3.2.2. Замовник зобов'язується зберігати конфіденційність і не розголошувати інформацію, яка була надана йому в результаті надання Послуг та/або стосується діяльності Веб-сайту.

3.2.3. Замовник зобов'язаний не відтворювати, не повторювати і не копіювати, не продавати, і не передавати, а також не використовувати отримані ним в результаті надання Послуг за цим Договором інформаційні матеріали або їх частини для будь-яких інших цілей, крім особисто навчальних, а також не передавати доступ до отриманих матеріалів третім особам.

3.2.4. Надати правдиву й повну інформацію про себе. У випадку порушення цього пункту Замовником, Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

3.2.5. Не порушувати майнових, авторських та особистих немайнових прав Виконавця.

3.2.6. Дотримуватись вимоги законодавства у сфері інтелектуальної власності.

3.2.7. Замовник зобов’язується не передавати свої права за Договором третій особі.

  4. СПОСОБИ ОПЛАТИ

4.1. Ціна та порядок оплати визначається та застосовується відповідно до обраної Замовником Послуги, яка вказується на Веб-сайті.

4.2. Задля обробки платежів на Веб-сайті Виконавець використовує сервіси операторів платежів. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії таких сервісів операторів платежів та обробку платежів Замовника.

4.3. Після повної або часткової оплати кошти не повертаються. У випадку, якщо Замовник сплатив бронь Послуги (якщо це передбачалося умовами оплати), що є частиною оплати за Послугу і не здійснив решти оплати, сума такого забезпечувального платежу не повертається Замовникові.

4.4. Замовник не може вимагати зниження вартості Послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався Послугами. Моментом виконання надання Послуг вважається підтвердження Виконавцем успішної оплати Послуг Замовником.

4.5. Послуги вважаються сплаченими у момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

5. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ СТОРІН

5.1. Виконавець заявляє та гарантує:

5.1.1. що він є суб’єктом господарювання, що має право на здійснення діяльності з надання Послуг, що є предметом цього Договору.

5.2. Замовник заявляє та гарантує:

5.2.1. що він не входить до переліку осіб стосовно яких існують чи застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи та санкції;

5.2.2. що він є дієздатною або частково дієздатною фізичною особою, яка діє від свого власного імені або як фізична особа-підприємець, або на законних підставах від імені фізичної чи юридичної особи, в тому числі від імені фізичної особи-підприємця чи самозайнятої особи;

5.2.3. що він має всі права та повноваження для укладення та виконання цього Договору;

5.2.4. що зміст та положення цього Договору, в тому числі про обсяг, зміст, характер та вартість Послуг, йому повністю зрозумілі та що акцепт цього Договору здійснено не під впливом тиску, обману чи помилки;

5.2.5. що всі дані, інформація, відомості та документи, зазначені чи надані Замовником під час реєстрації на навчання іноземній мові є точними і достовірними;

5.2.6. що він буде оперативно інформувати Виконавця про всі зміни даних, відомостей чи інформації, які можуть вплинути на якість та/чи обсяг отриманих ним Послуг;

  6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та чинним законодавством України.

6.2. Сукупна максимальна відповідальність Виконавця по будь-якому позову або претензії обмежується сумою придбаної послуги. У випадку порушення Виконавцем термінів надання Послуг, відповідальність Виконавця обмежується виключно продовженням термінів надання Послуг або наданням Послуг в нові терміни до повного виконання зобов'язань.

6.3. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п. 3.2.2. та 3.2.3. цього Договору Замовник зобов’язаний сплатити штраф Виконавцю у розмірі 300% (триста відсотків) вартості наданих Послуг. Порушення можуть бути зафіксовані програмними засобами, скріншотами екранів пристроїв чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-яким іншим розумним засобами та методами.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за ненормальне функціонування окремих сегментів Інтернету, за порушення обміну інформацією, що виникли в результаті зниження якості надання послуг телекомунікаційними провайдерами Замовника, несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку, відключення та перебоїв у мережах живлення, відключення та перебоїв у роботі Веб-сайту, а також за затримки, перебої або погіршення якості при наданні Послуг, що виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Виконавця, в тому числі, але не виключно: недоступність серверів та/або обмеження їх швидкості адміністраторами та/або за будь-які дії та бездіяльність адміністраторів серверів, що не належать Виконавцю або не перебувають під його адмініструванням, будь-якої технічної несправності в роботі відкритих джерел.

  7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

7.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти і діє до повного виконання Сторонами зобов'язань відповідно до його умов. Договір може бути розірваний достроково, у випадках, прямо встановлених Офертою і чинним законодавством.

7.2. Договір може бути односторонньо розірваний у випадках, передбачених пунктами 2.1.2. та 2.1.3.1.

7.3. Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку невиконання або неналежного виконання Замовником своїх обов’язків за цим Договором.

  8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити, або які знаходяться поза впливом Сторін. До таких обставин відносяться: стихійні явища (пожежа, повінь та інші природні катаклізми), військові дії будь-якого роду, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання цього Договору, а також інші явища та обставини, що визнаються форс-мажорними відповідно до чинного законодавства України. Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій і кожна зі Сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

8.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана повідомити іншу Сторону про такі обставини як тільки це стане практично можливим, шляхом направлення повідомлень на адресу електронної електронної скриньки відповідної Сторони, або розміщення оголошень на Веб-сайті.

8.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3 (трьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і розірвати цей Договір в односторонньому порядку. В такому разі жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків, у тому числі упущеної вигоди.

8.4. ​​Настання форс-мажорних обставин має бути підтверджено довідкою, виданою Торгово-промислової палати України.

  9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1. Замовник - фізична особа, приймаючи умови цього Договору, надає свою згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI (далі - «Закон») на обробку Виконавцем його персональних даних і підтверджує, що, надаючи таку згоду, вона діє за своєю волею та у своїх інтересах.

9.2. Детальний опис того, яким чином Виконавець обробляє персональні дані Замовника та інша інформація, що стосується поводження з персональними даними містяться в Політиці конфіденційності, доступної на Веб-сайті.

  10. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

10.1. Усі права на Веб-сайт та усі інформаційні матеріали, які були надані Замовнику в результаті надання Послуг за цим Договором належать Виконавцеві.

10.2. У будь-якому випадку кожна зі Сторін залишається власником усієї інтелектуальної власності та суміжних прав, що їй належали на дату підписання Сторонами цього Договору, а також належать під час строку дії цього Договору. Жодна зі сторін ні в якому разі не отримує права інтелектуальної власності та суміжних прав іншої Сторони.

  11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Сторони погодили можливість використання електронного документообігу в межах виконання цього Договору, а також використання кваліфікованого цифрового підпису у такому документообігу (якщо застосовується).

11.2. Оферта набирає чинності з моменту публікації на Веб-сайті Виконавця і діє до моменту відкликання (видалення з Веб-сайт).

11.3. Визнання будь-якого положення цього Договору недійсними, не впливає на законність, дійсність та можливість застосування будь-яких інших положень цього Договору.

11.4. По закінченню строку дії Договору Сторони забезпечують належне зберігання конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка стала їм відома в процесі виконання договірних зобов'язань, а також інших відомостей протягом терміну, передбаченого чинним законодавством України.

11.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

  12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Целуйко Павло Леонідович

ЄДР 3684806639

Адреса: Україна, 03150, м.Київ, Печерський р-н, вул. Тютюнника, буд.58, кв. 2

Тел.: +380959462580

E-mail: pavel@merge.rocks